Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Toepasselijkheid en Definities


1.1 Deze Algemene Voorwaarden (“Voorwaarden”) zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten tussen de eenmanszaak Filmpraktijken, gevestigd te Dijkstraat 36, 4125 XA, Hoef en Haag, ingeschreven onder KVK-nummer 86083570, hierna te noemen “Ik”, “Mijn” of “Mij”, en de partij die een overeenkomst (“Overeenkomst”) met Mij sluit, hierna te noemen “U” of “Opdrachtgever”, gezamenlijk te noemen “Partijen”.

1.2 Deze Voorwaarden zijn exclusief van toepassing op alle vormen van dienstverlening (“Diensten”) die door Mij worden verstrekt, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

Artikel 2 – Aanbiedingen, Offertes en Overeenkomsten

2.1 Alle door Mij gedane aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is vermeld.

2.2 Aanbiedingen en offertes zijn gebaseerd op de door U verstrekte informatie. Indien deze informatie incorrect, onvolledig of ambigue is, behoud Ik Mij het recht voor om de inhoud van de aanbieding of offerte aan te passen.

Artikel 3 – Totstandkoming en Duur van de Overeenkomst

3.1 Een Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Ik uw opdracht schriftelijk heb bevestigd of zodra Ik aanvang heb genomen met de uitvoering van de Diensten.

3.2 Tenzij anders overeengekomen, wordt de Overeenkomst aangegaan voor onbepaalde tijd.

Artikel 4 – Weigering en Annulering van Opdrachten

4.1 Ik behoud Mij het recht voor om zonder opgave van redenen opdrachten te weigeren of te annuleren. Eventueel reeds gedane betalingen zullen worden gerestitueerd, onder aftrek van reeds gemaakte kosten.

Artikel 5 – Uitsluiting van Aansprakelijkheid

5.1 Ik ben niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade voortvloeiend uit het gebruik van de geleverde Diensten.

5.2 Ik ben met name niet aansprakelijk voor gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

5.3 U vrijwaart Mij voor alle aanspraken van derden die verband houden met de door Mij geleverde Diensten of goederen.

Artikel 6 – Overmacht

6.1 In geval van overmacht ben Ik niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens U.

Artikel 7 – Betalingsvoorwaarden

7.1 Tenzij anders overeengekomen, dient betaling binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden.

7.2 Bij niet-tijdige betaling behoud Ik Mij het recht voor de uitvoering van alle lopende Overeenkomsten op te schorten.

Artikel 8 – Intellectueel Eigendom

8.1 Alle door Mij geleverde Diensten en goederen, zoals videomateriaal, grafische voorstellingen en teksten, zijn uitsluitend bedoeld voor gebruik door U en mogen niet zonder Mijn voorafgaande schriftelijke toestemming worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of aan derden worden verstrekt.

Artikel 9 – Toepasselijk Recht en Geschillen

9.1 Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Ik partij ben, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

9.2 Geschillen zullen zoveel mogelijk in onderling overleg worden opgelost en anders worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Artikel 10 – Slotbepalingen

10.1 Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn alleen geldig indien schriftelijk overeengekomen.

10.2 Indien een of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht.

Artikel 11 – Gebruik van Logo’s en Eigendom van Beeldmateriaal

11.1 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, verleent de Opdrachtgever bij het aangaan van de Overeenkomst aan Mij het recht om het logo en andere handelsmerken van de Opdrachtgever te gebruiken voor marketing- en promotiedoeleinden, inclusief maar niet beperkt tot het tonen op Mijn website en social media kanalen. Indien de Opdrachtgever niet wenst dat zijn logo of handelsmerken worden gebruikt, dient dit schriftelijk en voorafgaand aan het aangaan van de Overeenkomst te worden medegedeeld.

11.2 Ik behoud te allen tijde het volledige eigendom en alle intellectuele eigendomsrechten op alle door Mij vervaardigde beeldmaterialen, inclusief foto’s, video’s en andere creatieve uitingen (“Beeldmaterialen”). Deze Beeldmaterialen mogen door Mij vrij worden gebruikt voor marketing-, promotie- en andere zakelijke doeleinden, waaronder maar niet beperkt tot publicatie op websites, in portfolio’s en op sociale media, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

11.3 Het gebruik van Beeldmaterialen door de Opdrachtgever is beperkt tot het doel waarvoor de Diensten zijn ingekocht, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Enig ander gebruik vereist Mijn voorafgaande schriftelijke toestemming.

Deze Algemene Voorwaarden zijn laatstelijk gewijzigd en gedeponeerd op 03-09-2023